CSIRT NASK

Podstawą działającego w NASK CSIRT (Computer Security Incident Response Team) jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementująca do polskiego prawa dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. dyrektywę NIS). Na mocy ustawy role CSIRT poziomu krajowego przyjęły na siebie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), NASK – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK) oraz resort obrony narodowej (CSIRT MON). Współpracują one ze sobą oraz z organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa. Razem zapewniają spójny i kompletny system zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym, realizując zadania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa o charakterze ponadsektorowym i transgranicznym, a także zapewniając koordynację obsługi zgłoszonych incydentów. Podmioty wchodzące w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa tworzą system pozwalający na podejmowanie różnorodnych i skutecznych działań zarówno przeciwdziałających zagrożeniom, jak i zapewniających skuteczne reagowanie w przypadku pojawienia się takich zagrożeń.

Wyznaczenie osoby do kontaktu

Każdy podmiot publiczny, który realizuje zadania publiczne określone w ustawie o KSC zależne od systemu informacyjnego, a także operator usługi kluczowej ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Informację o wyznaczeniu lub zmianie osoby należy wysłać do CSIRT NASK w ciągu 14 dni.

 

W celu zarejestrowania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, należy wypełnić formularz na stronie: https://incydent.cert.pl/osoba-kontaktowa.

 

Można też wysłać zgłoszenie:

1. na adres e-mail: cert@cert.pl

oraz

2. pocztą tradycyjną na adres:

NASK - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Kolska 12

01-045 Warszawa

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

• nazwa podmiotu/organizacji;

•  sektor (administracja publiczna, finanse, energia itp.);

• imię i nazwisko  osoby wyznaczonej przez instytucję do utrzymywania kontaktów wraz z podanym telefonem kontaktowym i służbowym e-mailem.

Wersja papierowa zgłoszenia musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do podejmowania decyzji w obszarze cyberbezpieczeństwa w danej Instytucji.