Ogłoszenia

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizuje: "Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn. EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś Priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie nr 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej".

Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn. EZD RP