Ekspercki zespół PAN pod przewodnictwem prof. Macieja Tanasia zainaugurował prace

Ekspercki Zespół Edukacji Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu. Specjaliści w różnych dziedzinach rozmawiali o nowoczesnym badaniu i rozwijaniu metod nauczania w taki sposób, aby przygotowywać dzieci i młodzież do możliwie wartościowego i twórczego wykorzystywania współczesnych mediów, przede wszystkim internetowych.

Pracami zespołu kieruje prof. Maciej Tanaś, kierownik Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w NASK. Elementem posiedzenia inauguracyjnego była dyskusja panelowa z udziałem ekspertów, zajmujących się nauczaniem, badaniami nad pedagogiką medialną oraz innymi aspektami rozwoju nowych technologii oraz wykorzystania ich w procesie kształcenia społeczeństwa.

Prof. Maciej Tanaś podkreślił, że w zespole uczestniczą nie tylko pedagodzy, ale też specjaliści w dziedzinie informatyki, socjolodzy, przedstawiciele świata sztuki, osoby związane z mediami. Jak mówił, pedagogika medialna jest obszarem szczególnie interdyscyplinarnym. „Nowe technologie rodziły i będą rodzić napięcia społeczne i rozmaite wyzwania” – przypomniał profesor. Stąd potrzeba kształcenia nie tylko dzieci i młodzieży, ale też osób zarządzających edukacją, w tym ministerstw, odpowiedzialnych za organizację kształcenia na różnych poziomach. Tworzeniem rekomendacji dla decydentów będzie m.in. zajmować się zespół.

W panelu brał udział Marcin Bochenek Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK, który przedstawiał zespołowi projekt OSE. Zaznaczył, że samo podłączenie szkół do sieci jest tylko elementem procesu wykorzystania nowych technologii w procesie edukacji szkolnej w Polsce. „Naszym celem operacyjnym jest oczywiście doprowadzenie internetu szerokopasmowego do szkół. Ale naszym celem zasadniczym jest jednak coś innego. Te łącza to tylko sposób dostarczenia szkołom, uczniom i nauczycielom narzędzi, lepszego dostęp do wiedzy. To tylko i aż możliwość przeprowadzenia w polskich szkołach zmiany, która jest niezbędna we współczesnym świecie, w epoce permanentnej zmiany” – mówił Marcin Bochenek.

Zespół Edukacji Medialnej jest jedną z form pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk to szczycące się długoletnią tradycją grona uczonych  z różnych ośrodków naukowych i akademickich. Ich rolą jest integrowanie badaczy w danej dziedzinie w kraju oraz inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi. Komitety opiniują też zmian legislacyjne, projekty reform w danej dziedzinie, organizują też konferencje naukowe oraz publikują wyniki swoich analiz bieżących problemów.  W strukturze Polskiej Akademii Nauk działa 78 komitetów naukowych, zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami nauki.

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN został powołany w 1953 r. W skład KNP wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani co cztery lata w tajnych wyborach przez samodzielnych pracowników naukowych oraz członkowie Akademii. Do zadań komitetu należy:

  • analizowanie i ocena rozwoju nauk pedagogicznych,
  • rozważanie istotnych problemów pedagogiki,
  • przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk pedagogicznych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje,
  • przygotowywanie ekspertyz naukowych,
  • diagnozowanie stanu oświaty,
  • kształcenie kadr akademickich i oświatowych w dziedzinie pedagogiki,
  • ocenianie poczynań reformatorskich w systemie edukacji narodowej,
  • opracowywanie nowych koncepcji i propozycji rozwiązań modelowych dotyczących oświaty, kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie pedagogiki oraz kształcenia nauczycieli.

KNP od 20 lat organizuje Letnie Szkoły Młodych Pedagogów, zaś jego członkowie uczestniczą jako eksperci w zespołach doradczych MEN dla projektowania i wdrażania reform oświatowych. Komitet wydaje publikacje książkowe oraz własne czasopisma: ”Rocznik Pedagogiczny” i “Studia Pedagogiczne”.