Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN

15 czerwca ruszyła rekrutacja na studia doktoranckie w interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych. Szkoła przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz nauki medyczne. W prowadzeniu szkoły z instytutami PAN współpracuje NASK PIB. Dokumenty można składać do 9 lipca.

Misją Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie osób, przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarach biomedycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik komputerowych.

- Obecne wyzwania naukowe wymagają rozszerzonego i kompleksowego przygotowania, umożliwiającego umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, wieloaspektową analizę i rozumienie różnorodnych zjawisk fizycznych, systemów biologicznych i mechanizmów fizjologicznych oraz ich odpowiedni opis formalny na poziomie komórkowym, subkomórkowym i globalnym organizmu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatyczno-matematycznych, jak również projektowania i tworzenia nowych metod, systemów i narzędzi eksperymentalnych. Takie przygotowanie oferuje Szkoła Doktorska TIB PAN – mówi prof. Krzysztof Malinowski, członek Rady Szkoły.

 

Kandydaci na doktorantów oprócz dyplomów, poświadczających wykształcenie na poziomie magistra lub magistra inżyniera składają również listy motywacyjne i życiorysy, zawierające informacje o stażach, kursach lub uczestnictwie w badaniach.

- Rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydaci oceniani są przez komisję rekrutacyjną na podstawie wyników kształcenia a także przedstawionej w podaniu motywacji do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranej dyscyplinie. Liczą się również dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje, nagrody/wyróżnienia naukowe itp.) i ich związek z wskazanym przez kandydata w zgłoszeniu obszarem tematycznym oraz dotychczasowe doświadczenie w pracy naukowo-badawczej a także udział w konferencjach naukowych, warsztatach, szkołach letnich, naukowych kołach studenckich – mówi Prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, członek Rady Szkoły.

 

Rekrutacja jest dwuetapowa. Z kandydatami, których zgłoszenia spełnią wszystkie kryteria formalne oraz minimalne wymogi merytoryczne, komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim.  Rozmowy będą się odbywały w dniach 10 - 31 lipca. Na składanie podań kandydaci mają czas do 9 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji zaplanowano na 7 sierpnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły: https://szkoladoktorskatib.edu.pl/tib/rekrutacja/zasady-rekrutacji/1612,Zasady-rekrutacji.html