O kompetencjach cyfrowych w Polsce na konferencji Umiejętności cyfrowe 2019.pl

Technologie cyfrowe są coraz częściej obecne w rozmaitych sferach życia, dlatego tak istotne jest przygotowanie wszystkich grup społecznych do ich efektywnego wykorzystania. Na przegląd realizacji działań zwiększających kompetencje cyfrowe zapraszają organizatorzy dorocznej konferencji Umiejętności cyfrowe 2019.pl, która odbywa się w siedzibie NASK Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 5 grudnia br.

Organizatorami konferencji, której celem jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom mającym na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli, są: Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Dane statystyczne pokazują, że dla wielu polskich obywateli zaawansowane technologie cyfrowe stanowią obecnie niezbędny element funkcjonowania, zarówno jeśli chodzi o życie zawodowe, jak i prywatne. W 2019 r. dostęp do internetu posiadało 86,7% gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 2,5 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego. Zależało to w dużej mierze od rodzaju gospodarstwa domowego, np. częściej posiadały go rodziny z dziećmi (99,3%) niż bez nich (80,4%), co świadczy o dostrzeganiu potrzeby wprowadzania w cyfrowy świat od najmłodszych lat. Co znaczące, jako przyczynę braku dostępu do internetu wskazywano najczęściej brak potrzeby korzystania z niego (67,6%), a także brak stosownych umiejętności (52%).

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika też, że wciąż niewiele osób korzysta z usług administracji publicznej - 40,4% (wzrost o 4,9 p. proc. w stosunku do roku 2018). Jeśli chodzi o zakupy internetowe, to dokonywało ich w 2019 r. 53,9% osób w wieku 16-74 lata, najwięcej wśród mieszkańców miast.

Upowszechnianie się nowych technologii wśród społeczeństwa i pełne wykorzystywanie ich możliwości nie jest możliwe bez ustawicznego budowania kompetencji cyfrowych.

Umiejętności cyfrowe są podstawą funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku. Dzięki nim wzrasta jakość życia obywateli, pod warunkiem, że z nowych technologii korzystają oni w sposób świadomy i bezpieczny. Z tego powodu bardzo istotna jest edukacja cyfrowa, która stanowi jedną z misji Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Nauka poruszania się po sieci powinna zacząć się jak najwcześniej, ponieważ coraz młodsze dzieci mają styczność z internetem. Od ubiegłego roku w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji realizujemy projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Ma ona nie tylko połączyć szkoły z szybkim i bezpiecznym dostępem do internetu, ale również stworzyć płaszczyznę do kreatywnej wymiany pomysłów i doświadczeń. Ponadto prowadzimy m.in. działania zapobiegające cyfrowemu wykluczeniu różnych grup społecznych i reagujemy na szkodliwe treści w sieci poprzez Zespół Dyżurnet.pl. - mówi Dyrektor NASK PIB dr hab. inż. Jacek Leśkow.

Konferencję Umiejętności cyfrowe 2019.pl otworzą wystąpienia prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczącego Rady Programowej Włodzimierza Marcińskiego Porozumienia oraz dyrektora NASK PIB Jacka Leśkowa.

Podczas spotkania nastąpi przegląd stopnia realizacji zaleceń wypracowanych w 2018 roku oraz sformułowane zostaną rekomendacje na rok 2020. W czasie debaty „Jak sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?” uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o przyczynach ciągle bardzo niskiego poziomu umiejętności cyfrowych ogółu Polaków.

- Mamy dziś w Polsce bardzo dużą polaryzację kompetencji cyfrowych. Z jednej strony kształcimy najwybitniejszych specjalistów ­– polscy informatycy zwyciężają w najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursach, a potem realizują swoje pasje w wiodących światowych firmach IT. Z drugiej strony kompetencje cyfrowe przeciętnych Polaków są zdecydowanie niewystarczające. W europejskich i światowych badaniach od lat wypadamy bardzo słabo i zajmujemy miejsca pod koniec rankingów. Tymczasem wciąż przyspieszająca rewolucja cyfrowa wymaga stałego i intensywnego poszerzania kompetencji. 60 proc. dzieci rozpoczynających dziś naukę będzie procowało w nieistniejących jeszcze zawodach, a prawie 90 proc. tworzonych miejsc pracy wymaga minimum podstawowych umiejętności cyfrowych. Wchodzą w Polsce powszechne usługi cyfrowe jak. np. e-recepta i należy budować świadomość  postępujących coraz szybciej zmian – podkreśla Prezes PTI Włodzimierz Marciński.

Nowoczesnej edukacji informatycznej służyć ma m.in. projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), której Państwowy Instytut Badawczy NASK jest operatorem. Przedstawione zostaną też założenia Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030. przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Konferencję Umiejętności cyfrowe 2019.pl zakończy przedstawienie już po raz trzeci Listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018/2019 roku. Na konferencji w minionym roku takie wyróżnienie odebrali przedstawiciele instytucji publicznych, szkół i uczelni, prywatnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.