Seminarium naukowców i lekarzy z Centrum Onkologii w NASK

W dniu 18 grudnia 2019 roku NASK gościł naukowców i lekarzy z Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego, warszawskiego Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie (Centrum Onkologii), największego w Polsce szpitala onkologicznego. Panowie wygłosili serię trzech wykładów dotyczących zastosowania technologii informatycznych w neurochirurgii.

Pierwszy wykład wygłoszony przez dr hab. Tomasza Mandata, profesora Centrum Onkologii i kierownika Kliniki był poświęcony zagadnieniom związanym z zastosowaniem informatyki w planowaniu oraz wykonywaniu operacji głębokiej stymulacji mózgu w przebiegu leczenia choroby Parkinsona, dystonii oraz w chorobach afektywnych. W ramach drugiego wykładu dr Henryk Koziara przedstawił zastosowania systemów informatycznych w operacjach neuroonkologicznych nowotworów mózgu. Uwaga koncentrowała się na metodach przedoperacyjnej komputerowej analizy danych z tomografu oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w celu precyzyjnej lokalizacji obszarów elokwentnych kory mózgowej. Pan doktor wskazał na potrzebę zbudowania systemu oprogramowania do tworzenia obrazu hybrydowego, tworzonego przez fuzję obrazów tworzonych za pomocą obu technik obrazowania. Tematyka trzeciego wykładu, wygłoszonego przez dr Jacka Kunickiego, dotyczyła możliwości zastosowania technik uczenia maszynowego w diagnostyce chorób przysadki mózgowej (np. akromegalii) oraz w planowaniu i wykonywaniu zabiegów operacyjnego leczenia nowotworów mózgu umiejscowionych w podstawie czaszki.

W strukturze Centrum Badań i Transferu Technologii NASK funkcjonuje Zakład Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego (ZBiRM), którego prace badawcze koncentrują się m.in. na zastosowaniu technologii informatycznych w medycynie. Kierownik ZBiRM dr Konrad Ciecierski już od kilku lat współpracuje z prof. Tomaszem Mandatem – mówi zastępca dyrektora NASK ds. naukowych prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. Jako wolontariusz wspieram lekarzy Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego podczas operacji głębokiej stymulacji mózgu w przebiegu leczenia choroby Parkinsona i Dystonii. Wykonany przeze mnie system oprogramowania wyznacza bezpieczne granice wprowadzenia elektrod do stymulacji mózgu – wyjaśnia dr Konrad Ciecierski.

Podczas spotkania z lekarzami poruszono tematy związane z planami dalszej współpracy NASK i Centrum Onkologii. Interesuje nas rozszerzenie współpracy, przede wszystkim w zakresie zastosowania uczenia maszynowego do analizy i klasyfikacji sygnałów czynnościowych generowanych przez poszczególne płaty mózgu. Rozpoczęliśmy już badania w tym zakresie – mówi prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. Widzimy również inne obszary wspólnych prac, m.in. związane z wykorzystaniem aplikacji mobilnych do diagnostyki przed i po-operacyjnej – kontynuuje pani profesor.