Zakończenie Smart Lab w obszarze cyberbezpieczeństwa

W minionym tygodniu odbyło się ostatnie z cyklu spotkań Smart Lab dedykowanych obszarowi cyberbezpieczeństwa. Podczas 4 dni warsztatowych realizowanych całkowicie w formule zdalnej ponad 50 uczestników o profilu przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, świat nauki oraz instytucji publicznych wypracowywało kierunki rozwoju tego obszaru w Polsce. NASK reprezentował Adam Kozakiewicz, Kierownik Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

„Spotkania potwierdziły potrzebę tworzenia polskich rozwiązań i zainteresowanie tego typu działaniami ze strony naszych firm. Szczególne znaczenie dla rozwoju tej dziedziny mają systemy oparte na kluczach jednorazowych oraz rozwiązania odporne na technologie kwantowe. W tym kontekście duże możliwości oferuje wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, w tym machine learning, jak również technologii blockchain. Pojawiły się postulaty wprowadzenia zasady security by design, szczególnie w odniesieniu do Internetu Rzeczy. Podkreślano, że przy tworzeniu rozwiązań należy stosować nie tylko podejście reakcyjne (tzn. odpowiadać na znane zagrożenia), ale także podejście wyprzedzające. Uczestnicy spotkań byli zgodni, że mamy w Polsce odpowiedni potencjał, a opracowywaniu polskich produktów sprzyjają wysokie kompetencje naszych programistów i inżynierów oraz specjalistów od kryptografii” - powiedziała Aleksandra Walczyk-Jansson, ekspertka z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Zebrane podczas warsztatów wnioski będą kluczową częścią ekspertyzy Business Technology Roadmap (BTR), która wskaże nisze technologiczne i rozwojowe w obszarze Cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz nakreśli rekomendacje co do działań, które powinny zostać wdrożone z myślą o wzmocnieniu tego obszaru w naszym kraju. Działania i obszary technologiczne wskazane przez uczestników warsztatów jako warte zaadresowania poprzez realizację w najbliższych latach dedykowanych im projektów B+R obejmują kategorie takie jak m.in. cybersecurity-as-a-service, kryptografię, uwierzytelnianie i ochronę tożsamości, cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych oraz technologie zabezpieczające sieci i Internet Rzeczy.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR).

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.