Cyber Europe 2022: Testowanie odporności europejskiego sektora opieki zdrowotnej

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) zorganizowała ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu przetestowania reakcji na ataki na infrastrukturę i służby opieki zdrowotnej w UE.

Aby zapewnić zaufanie obywateli do dostępnych im usług medycznych i infrastruktury medycznej, służby zdrowia powinny sprawnie działać przez cały czas. Gdyby usługi i infrastruktura zdrowotna w Europie stały się przedmiotem poważnego ataku cybernetycznego, jak wyglądałaby nasza reakcja i koordynacja działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, aby ograniczyć liczbę incydentów zapobiec ich eskalacji?
Na to pytanie uczestnicy ćwiczeń Cyber Europe 2022 próbowali udzielić odpowiedzi w oparciu o fikcyjny scenariusz. Program pierwszego dnia obejmował kampanię dezinformacyjną dotyczącą manipulowania wynikami laboratoryjnymi oraz cyberataków wymierzonych w europejskie sieci szpitalne. Scenariusz drugiego dnia zakładał ogólnounijny kryzys cybernetyczny w połączeniu z bezpośrednim zagrożeniem wycieku medycznych danych osobowych oraz kolejną kampanię mającą na celu dyskredytację wyrobu medycznego do implantacji pod rzekomym zarzutem jego słabości.

Dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa Juhan Lepassaar stwierdził: „Nasze wyzwania są obecnie tak samo złożone, jak nasz połączony świat. Dlatego też głęboko wierzę, że musimy zgromadzić wszystkie dane wywiadowcze, którymi dysponujemy w UE, aby dzielić się fachową wiedzą. Wzmocnienie naszej odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa jest jedyną właściwą drogą, jeśli chcemy chronić nasze służby i infrastrukturę opieki zdrowotnej, a docelowo zdrowie wszystkich obywateli UE".

Ogólnoeuropejskie ćwiczenia zorganizowane przez ENISĘ zgromadziły łącznie 29 państw, zarówno z Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także agencje i instytucje UE, ENISA, CERT-UE Komisji Europejskiej, Europol i Europejską Agencję Leków (EMA). W ciągu dwóch dni najnowszej edycji Cyber Europe ponad 800 ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa wzięło udział w działaniach mających na celu monitorowanie dostępności i integralności systemów.

Czy możemy wzmocnić cyberodporność unijnej opieki zdrowotnej?

Uczestnicy biorący udział w złożonych ćwiczeniach byli zadowoleni ze sposobu postępowania z incydentami i reakcji na fikcyjne ataki. Obecnie należy przeprowadzić analizę procesu i wyników różnych aspektów ćwiczeń w celu uzyskania realistycznego zrozumienia potencjalnych luk lub słabości, które mogą wymagać środków łagodzących. Radzenie sobie z takimi atakami wymaga różnych poziomów kompetencji i procesów, które obejmują skuteczną i skoordynowaną wymianę informacji, dzielenie się wiedzą na temat konkretnych incydentów oraz sposób monitorowania sytuacji, która może eskalować w przypadku ogólnego ataku.

Należy również przeanalizować rolę sieci CSIRT (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) na szczeblu UE i standardowych procesów operacyjnych grupy CyCLONe. Pogłębiona analiza zostanie opublikowana w sprawozdaniu z działań następczych. Ustalenia te posłużą jako podstawa przyszłych wytycznych i dalszych usprawnień w celu wzmocnienia odporności sektora opieki zdrowotnej na cyberataki w UE.

O ćwiczeniach Cyber Europe

Ćwiczenia Cyber Europe to organizowane na dużą skalę symulacje incydentów cyberbezpieczeństwa, które przeradzają się w ogólnounijne kryzysy cyberbezpieczeństwa. Ćwiczenia te stanowią okazję do przeanalizowania zaawansowanych cyberincydentów i zareagowania na trudne sytuacje zakłócające ciągłość działania i wymagające zarządzania kryzysowego.

ENISA zorganizowała już pięć ogólnoeuropejskich ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w latach 2010, 2012, 2014, 2016 i 2018. Odbywają się one zazwyczaj co dwa lata, ale edycja 2020 została odwołana ze względu na pandemię COVID-19.

Nieodłącznym elementem ćwiczeń jest współpraca międzynarodowa wszystkich uczestniczących organizacji – w tej współpracy bierze udział większość państw europejskich.

Jest to elastyczne doświadczenie szkoleniowe: od jednego analityka do całej organizacji, ze scenariuszami opt-in i opt-out, gdzie uczestnicy mogą dostosować ćwiczenie do swoich potrzeb.

Dalsze informacje:

Cyber Europe 2022
Ćwiczenia cybernetyczne – temat ENISA

Cyber Europe 2018 – raport z działań