NASK wydaje czasopismo naukowe o cyberbezpieczeństwie

Problematykę cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania internetem w przestrzeni publicznej podejmuje nowe anglojęzyczne czasopismo naukowe „Applied Cybersecurity & Internet Governance”, którego wydawcą jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. Właśnie rozpoczął się nabór artykułów do pierwszego wydania.

 

Rzeczywistość, która nas otacza, podlega ciągłym zmianom. Także wypracowane rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą z czasem okazać się zawodne. Sieci 5G, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, dezinformacja – to tylko niektóre z kluczowych wyzwań współczesnego świata. Aby na nie odpowiedzieć, potrzeba wspólnego wysiłku ekspertów z międzynarodowych ośrodków badawczych. Dlatego w NASK PIB powstało interdyscyplinarne czasopismo naukowe popularyzujące studia i analizy dotyczące cyberprzestrzeni. Intencją wydawcy jest kształtowanie dyskursu i wielowymiarowej wymiany doświadczeń z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa.

 - Technologie cyfrowe niewątpliwie wpływają na rozwój współczesnego świata, a swoje sukcesy zawdzięczają nauce. Dlatego tak ważne jest wsparcie inicjatyw związanych z otwartym dostępem do wyników badań naukowych – podkreśla Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

 - Misją NASK jako Państwowego Instytutu Badawczego jest również rozwój nauki. Chcemy to robić we współpracy z międzynarodowym środowiskiem ekspertów. Stąd pomysł na utworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany myśli i doświadczeń w postaci rocznika ACIG. Prace publikowane w naszym czasopiśmie będą podejmowały kwestie związane m.in. z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem oraz zarządzaniem internetem – mówi Wojciech Pawlak Dyrektor NASK.

Rocznik „Applied Cybersecurity & Internet Governance” (ISSN 2956-3119) ma w założeniu stanowić dla wszystkich zainteresowanych badaczy i badaczek punkt wyjścia w poznawaniu narzędzi cyfrowych oraz rozumieniu ich wpływu na nasze życie, społeczeństwo, przemysł, gospodarkę i bezpieczeństwo państwa. Publikowane analizy naukowe mają wskazywać i wyjaśniać zjawiska, które są powiązane z coraz większą zależnością od stosowania nowych technologii oraz wdrażaniem skutecznych regulacji w zakresie rozwoju i ochrony cyberprzestrzeni.

Podkreślenie fundamentalnej roli, jaką odgrywa dziś cybertechnologia, nie jest jedyną misją ACIG. Poprzez interdyscyplinarną i kompleksową prezentację cyberzagrożeń, czasopismo zapewni nowe spojrzenie na rosnące spektrum procesów i zjawisk w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. ACIG będzie stanowił też istotny głos w tworzeniu zrównoważonych modeli rozwoju internetu i wzmacniania wysiłków na rzecz podnoszenia świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa IT.

Wśród tematów, które NASK PIB jako wydawca chciałby podjąć w czasopiśmie, są m.in.: bezpieczeństwo sieci i infrastruktury krytycznej, potencjał Internetu Rzeczy (IoT), rozwój sztucznej inteligencji (AI), infrastruktura cyfrowa, walka z cyberprzestępczością, edukacja o cyberbezpieczeństwie, prawne aspekty bezpieczeństwa informacji.

Redaktor naczelną rocznika jest dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. UW, doradca Dyrektora NASK ds. publikacji naukowych. W Międzynarodowej Radzie Czasopisma zasiadają wybitni eksperci reprezentujący środowisko naukowe z wielu krajów, których dorobek jest dowodem na nieustanną potrzebę podejmowania wysiłku poznawczego w zakresie zrozumienia zachodzących procesów w cyberprzestrzeni.

 - Nasza wiedza o cyberprzestrzeni to często zbiór zdań prawdziwych i fałszywych. Celem nauki natomiast jest poznanie tych prawdziwych oraz stworzenie możliwości rozwoju dla jeszcze nieobecnych w ludzkiej świadomości. Z kolei upowszechnianie w wolnym dostępie wyników naukowych jest podstawowym warunkiem promocji dyskursu o cyberprzestrzeni i nowych technologiach – podkreśla red. naczelna ACIG dr hab. Aleksandra Gasztold.

Czasopismo wydawane będzie w języku angielskim przy zachowaniu najwyższych standardów publikacyjnych. Złożone prace będą poddawane rygorystycznej ocenie w ramach procesu „double-blind peer review”. Studia i analizy przyjmowane są do 30 września 2022 r. za pomocą panelu publikacyjnego: www.acigjournal.com Publikacja pierwszego numeru zaplanowana jest jeszcze w tym roku.