NASK gościł Sieć Krajowych Ośrodków Koordynacji Kompetencji Cyberbezpieczeństwa (NCC Network)

15 marca 2023 r. w siedzibie NASK w Warszawie odbyło się spotkanie Sieci Krajowych Centrów Koordynacji Kompetencji Cyberbezpieczeństwa (NCC) w ramach Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC).

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele NCC z państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Podczas spotkania przedstawiciele NCC wymienili się informacjami na temat działań planowanych na 2023 r. oraz zapoznali się z wynikami prac grup roboczych ECCC.

Przedmiotem dyskusji były aktualne wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności budowanie kompetencji i społeczności kompetentnej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz kwestie związane z zasadami funkcjonowania Sieci NCC.

Sieć NCC utworzona została na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/887 z 20 maja 2021 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji.

Struktury te podejmują przedsięwzięcia wzmacniające europejski potencjał w zakresie cyberbezpieczeństwa, doskonałości badawczej i konkurencyjności przemysłu. Centrum i sieć łączą zasoby UE, jej państw członkowskich, a także przemysłu, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron, aby poprawić i poszerzyć zdolności w zakresie technologii i cyberbezpieczeństwa przemysłowego oraz zwiększyć otwartą autonomię strategiczną UE.

Funkcję polskiego krajowego ośrodka koordynacji pełni Wydział Krajowego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Cyberbezpieczeństwa KPRM.