Inauguracja Studium Architektury Informacyjnej Państwa

Zastosowania nowych technologii do rozwoju polityk publicznych to ważny obszar badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez NASK-PIB. Jednym z takich zadań, w którym instytut wspiera Ministra Cyfryzacji, jest rozwój Architektury Informacyjnej Państwa (AIP) – formalnego opisu zorganizowania systemów informacyjnych państwa, oraz zarządzania ich rozwojem. Na bazie tych doświadczeń powstał pomysł organizacji cyklu szkoleń dla jednostek administracji upowszechniających wiedzę o AIP. Pomysł wykładów i warsztatów poświęconych praktycznemu wykorzystaniu AIP do rozwoju systemów informacyjnych zyskał aprobatę KPRM.

27.04.2023 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji (ul. Królewska 27) miała miejsce oficjalna inauguracja Studium Architektury Informacyjnej Państwa (S-AIP). Spotkanie realizowane w formie hybrydowej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – liczba słuchaczy on-line była bliska 1000 osób!

Otwierając spotkanie Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu w KPRM, podkreślił, że sprawne kierowanie informatyzacją kraju wymaga bardzo szerokiego spojrzenia na to, jak zorganizowane jest całe cyfrowe państwo. Oznacza to konieczność zrozumienia, jaką rolę w efektywnym jego funkcjonowaniu – w szczególności w świadczeniu elektronicznych usług publicznych – pełnią rejestry publiczne i publiczne systemy teleinformatyczne. W opinii ministra Architektura Informacyjna Państwa to klucz do systemowego podejścia do budowy i rozwoju systemów informacyjnych państwa i świadczenia efektywnych usług elektronicznych.

Katarzyna Bis-Płaza, Dyrektorka Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa, przedstawiła rolę zadań Ministra Cyfryzacji dotyczących kształtowania architektury informacyjnej państwa oraz prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych. Studium, którego idea powstała w ścisłej współpracy NASK-PIB i KPRM, stanowi kluczowy element wsparcia organów administracji centralnej w zakresie przygotowania rozwiązań informatycznych zgodnych z wytycznymi AIP. Katarzyna Bis-Płaza podkreśliła, że w tym kierunku idą też przygotowywane zmiany ustawie o informatyzacji, która ureguluje szereg kwestii powiązanych z AIP.

Robert Król, Zastępca Dyrektora NASK-PIB, dziękując Zespołowi AIP NASK-PIB za pracę wyłożoną w przygotowanie cyklu szkoleń, podkreślił, że idea Studium powstała jako odniesienie do problemów i wyzwań zgłaszanych przez jednostki administracji, z którymi współpracuje Instytut. Zachęcał dlatego uczestników spotkania do podejścia "AIP Shift Left" (parafrazując znany z cyberbezpieczeństwie slogan).

 – Zachęcam państwa do kierowania się taką zasadą przy uruchamianiu nowych inicjatyw planowanie projektów IT z uwzględnieniem najlepszych standardów z pewnością zaprocentuje. Zespół odpowiedziany za Studium AIP jest dostępny dla wszystkich specjalistów cyfryzujących usługi publiczne i urzędy na każdym etapie państwa prac. Zapraszam do współpracy podsumował Robert Król.

Wykład inauguracyjny Studium wygłosił Jacek Jarząbek, Kierownik Zespołu AIP w NASK-PIB. Skoncentrował się w nim na roli Architektury Informacyjnej Państwa w rozwoju cyfrowego państwa, zarówno w kontekście wyzwań krajowych jak i europejskich. Istotą Studium będzie wspólna praca z przedstawicielami administracji nad tym, jak w ich instytucjach i przedsięwzięciach praktycznie wdrożyć wiedzę na temat AIP. Zajęcia Studium zostały w związku z tym podzielone na trzy fazy:

  • Faza I (informacyjna) obejmować będzie przeprowadzenie cyklu webinariów dla jednostek administracji nt. AIP. Jej wynikiem będzie wyłonienie jednostek zainteresowanych współpracą w dalszych fazach. Zajęcia te ruszają 9.05.2023 r.
  • Faza II (warsztatowa) zakłada przeprowadzenie zajęć warsztatowych nt. AIP dla zainteresowanych jednostek, które zostaną podzielone na trzy grupy (w zależności od wiedzy/zainteresowania AIP)
  • Faza III (konsultacyjna) to asysta, konsultacje i wsparcie we wdrażaniu rozwiązań opartych na AIP dla jednostek zainteresowanych dalszą współpracą.

Zajęcia, które ruszają 9.05.2023 r. będą prowadzili eksperci Zespołu Architektury Informacyjnej Państwa NASK-PIB. Rejestracja jest możliwa pod linkiem.