EZD RP – nowa era polskiej administracji

Kilkudziesięciu przedstawicieli urzędów administracji publicznej wzięło udział w konferencji na temat realizacji projektu „EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej”, która odbyła się 20 marca br. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W styczniu 2019 r. w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim Państwowy Instytut Badawczy NASK rozpoczął realizację projektu „EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Administracji Publicznej”. 24 stycznia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

System EZD RP będzie nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją powszechnie użytkowanym w administracji publicznej RP i wyznaczającym standard dla tej klasy systemów. Wdrożony w jednostkach administracji, będzie umożliwiał  kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, a także  wspomagał m.in.:

 • klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji,
 • tworzenie, obsługę oraz obieg dokumentów elektronicznych i papierowych (w tym korespondencji wpływającej i wychodzącej),
 • bieżące zarządzanie aktami i dokumentami oraz ich archiwizowanie,
 • wewnętrzne procesy,
 • zarządzanie informacją.

System EZD RP i produkty dodatkowe będą własnością Skarbu Państwa.

System jest wytwarzany pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji przy aktywnej współpracy z przyszłymi użytkownikami, w szczególności przy udziale Rady Użytkowników EZD RP.

W skład Rady Użytkowników wchodzą przedstawiciele 16 instytucji:

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Ministerstwo Finansów
 4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 7. Naczelny Sąd Administracyjny
 8. Urząd Ochrony Danych Osobowych
 9. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 10. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 11. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 12. Urząd Transportu Kolejowego
 13. Narodowy Fundusz Zdrowia
 14. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 15. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 16. Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt EZD RP jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach II Osi priorytetowej "E-administracja i otwarty rząd", Działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" POPC.