Audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością w NASK PIB na zgodność z normą ISO 9001:2015

W dniach 26-27 lutego 2019 odbył się audyt recertyfikacyjny wdrożonego w NASK PIB systemu zarządzania jakością w zakresie rejestracji i utrzymywania nazw domeny .pl. Jego celem było uzyskanie potwierdzenia zgodności utrzymywanego systemu jakości z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 i w konsekwencji otrzymanie stosownego certyfikatu.

Audyt przeprowadzony został przez audytora Bureau Veritas Certification – międzynarodowej jednostki certyfikującej systemy jakości.

NASK PIB, prowadzący rejestr nazw domeny krajowej .pl, jest pierwszym na świecie narodowym rejestrem nazw domen, który wdrożył system zarządzania jakością i nieprzerwanie od 2004 roku posiada certyfikat zgodności utrzymywanego systemu z wymaganiami normy ISO 9001, który wydawany jest przez niezależną, zewnętrzną jednostkę certyfikującą.  

Od 15 już lat NASK konsekwentnie realizuje politykę jakości w dziedzinie rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych, która obliguje do:

• uzyskania jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów,

• ukierunkowania na osiągnięcie zerowego poziomu błędów,

• doskonalenia współpracy z Partnerami Rejestru domeny .pl, będącymi strategicznymi klientami NASK.

Poza działaniami systemowymi, procesami funkcjonującymi w Dziale Domen i istniejącą infrastrukturą, weryfikowane w tym roku były również zakupy na potrzeby Rejestru domeny .pl oraz działania w zakresie zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich.

Efektem tegorocznego audytu jest otrzymanie przez NASK PIB certyfikatu zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 na kolejny, trzyletni okres, tj. do marca 2022 roku.

- Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez niezależną jednostkę, pokazuje naszym klientom, że działania rejestru opierają się na jednolitych i przejrzystych zasadach. Ma to dla nas ogromne znaczenie, gdyż należymy do czołówki europejskich rejestrów domen narodowych pod względem liczby utrzymywanych nazw. Stosowane u nas podejście procesowe oraz systemowe podejście do zarządzania skutkują wysoką skutecznością i efektywnością naszego działania, gdyż zostały zidentyfikowane i są umiejętnie zarządzane zachodzące tu procesy, a ich wzajemne współzależności dobrze rozumiane przez zainteresowane strony. Z perspektywy tych kilkunastu lat, do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia i utrzymywania w rejestrze domeny .pl systemu zarządzania jakością, zaliczam przede wszystkim ciągłe doskonalenie istniejących procesów systemowych i biznesowych, zdefiniowanie jasnego zakresu odpowiedzialności i uprawnień pracowników, poprawę komunikacji, a w efekcie znaczne zmniejszenie liczby popełnianych błędów i otrzymywanych reklamacji. System zarządzania jakością w NASK jest ciągle rozwijany i doskonalony, czego dowodem są kończące się pozytywną oceną coroczne audyty – mówi Paweł T. Goławski, pełniący w NASK funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.