Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dającym możliwość efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

Opis usługi:

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest obecnie nieodzownym elementem działania każdej organizacji - nie tylko normą i  potrzebą, ale także obowiązkiem prawnym. Wymogi prawa oraz konieczność ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nakładają na zarządy obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który warunkuje możliwość efektywnego i całościowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Polityka bezpieczeństwa zawiera spisane cele, strategie i działania, które określają w jaki sposób aktywa systemu informacyjnego są zarządzane, chronione i rozpowszechniane w instytucji i jej systemach informatycznych.

Zakres usługi:

Opracowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa obejmuje przeprowadzenie analiz w zakresie: prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, stosowanych technologii informatycznych, obiegu informacji, a następnie przygotowanie dokumentu definiującego cele, obowiązujące normy i standardy, a także strategię realizacji zadań ochrony informacji. Opracowanie polityki bezpieczeństwa może zostać rozszerzone o tworzenie dokumentacji oraz procedur wykonawczych, mających na celu zapewnienie zdefiniowanego w polityce bezpieczeństwa poziomu zabezpieczenia danych.

Standardowe elementy dokumentu polityki bezpieczeństwa to:

 • definicja celów zabezpieczenia systemu informacyjnego,
 • struktura organizacyjną i określenie odpowiedzialności za wszystkie aspekty zabezpieczenia,
 • analiza ryzyka,
 • opis strategii zarządzania ryzykiem,
 • określenie wymagań dla zabezpieczeń systemu informacyjnego, w szczególności:
  • zdefiniowanie klas poufności informacji,
  • określenie obszarów zabezpieczenia systemów informacyjnych,
 • zdefiniowanie i wdrożenie procedur i regulaminów postępowania zapewniających osiągnięcie i utrzymanie stanu bezpieczeństwa systemu informacyjnego,
 • opis wybranych mechanizmów zabezpieczeń,
 • sposób akredytacji zabezpieczenia systemu informacyjnego,
 • plany zapewnienia ciągłości działania.

Korzyści z usługi:

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w organizacji niesie za sobą następujące korzyści:

 • Uporządkowanie i ujednolicenie podejścia do bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
 • Jasne określenie ról i zakresów odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych informacji