Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

Misja i wizja

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa powstał z myślą propagowania idei cyberbezpieczeństwa, dbania o bezpieczeństwo RP w sieci, budowania i wspierania kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także tworzenia realnych struktur opartych na wzajemnej współpracy mogących odeprzeć pojawiające się coraz częściej ataki.

Cyfryzacja jest nie tylko źródłem rozwoju i innowacji, ale również niesie za sobą ryzyko związane z rosnącą liczbą niebezpieczeństw w sieci. W świetle nowych zagrożeń niezbędna jest budowa niezawodnych i bezpiecznych mechanizmów wymiany informacji pomiędzy interesariuszami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym przede wszystkim podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, organami władzy publicznej oraz wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sferze operacyjnej.

Tylko przez wzajemną współpracę i odpowiednią koordynację działań jesteśmy w stanie uzyskać optymalne, satysfakcjonujące efekty walki z cyberprzestępczością. Wierzymy, że budowanie partnerstwa przyczyni się do minimalizowania strat, a także wypracowania skutecznej linii obrony i zabezpieczenia przed światem przestępczym.

Dla kogo skierowany jest program PdC?

Na tym etapie rozwoju programu PdC współpraca nawiązywana jest przede wszystkim z podmiotami korzystającymi z systemów teleinformatycznych, których zakłócenie może mieć istotne skutki społeczne lub gospodarcze. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa prywatne jak i instytucje publiczne. Proces budowania struktur przebiega równolegle we wszystkich sektorach. Aktualnie zapraszamy do programu kluczowe podmioty w danych sektorach.

Bezpieczeństwo usług cyfrowych, a także obywateli korzystających z Internetu jest dla nas priorytetem, dlatego w niedalekiej przyszłości będziemy włączać do programu coraz to nowe podmioty uwzględniając ich różnorodną specyfikę i różny stopień dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, tworząc jednocześnie zwartą sieć współpracy dla cyberbezpieczeństwa.

Program w praktyce

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa to przede wszystkim bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy Partnerami i NASK, a także w razie konieczności z przedstawicielami właściwej administracji publicznej i organami ścigania. Program partnerski to także spotkania, seminaria i wspólne ćwiczenia procedur reagowania.

Współpraca odbywa się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umożliwia wszystkim Partnerom zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie: 

•  technicznym - wymiana informacji i doświadczeń, 

•  strategicznym - wypracowywanie rekomendacji, udział w pracach grup i zespołów zadaniowych, 

•  kompetencyjnym - spotkania, szkolenia i ćwiczenia procedur reagowania.  

Ponadto eksperci NASK służą wiedzą i doradztwem w pozyskiwaniu środków z instytucji unijnych i krajowych dotujących badania i rozwój oraz inwestycje w struktury i rozwiązania podnoszące  bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Stając się Partnerem, podmioty uzyskują możliwość dostępu do zasobów i usług dedykowanych Partnerom oraz wspólnych elektronicznych platform współpracy techniczno-operacyjnej.

Porozumienie i Umowa

Formalną podstawą do współdziałania dla Partnerów są trójstronne porozumienia o współpracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP podpisywane pomiędzy danym podmiotem, Ministerstwem Cyfryzacji i Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Następnie z podmiotami, które wyraziły wolę współpracy podpisywane są umowy bilateralne wprowadzające szczegółowe zasady współpracy w ramach Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji o programie można uzyskać w Zespole Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa pod adresem pdc@nask.pl.