Patronaty

ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATÓW
PRZEZ NAUKOWĄ I AKADEMICKĄ SIEĆ KOMPUTEROWĄ– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 (dalej: NASK -PIB)

I. Zasady przyznawania patronatów.

1. NASK - PIB obejmuje patronatem przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego zadaniami
i obszarami prowadzonej działalności. W związku z tym występujący z prośbą o patronat podmiot powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań
i kompetencji NASK-PIB.

2. NASK - PIB nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes państwa. NASK-PIB nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy, komercyjny (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno, wnioskodawcy, jak i jego partnerów). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach NASK-PIB może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym takiego przedsięwzięcia, jeżeli gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i naukowej NASK-PIB.

3. NASK-PIB nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt (inicjatywa) ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

4. NASK-PIB nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

5. NASK-PIB zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom, będącym na wczesnym etapie realizacji, które nie mają jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania.

  1.  

II. Procedura przyznania patronatu.

1. W celu uzyskania patronatu NASK-PIB wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania: 

1) wniosku o patronat NASK-PIB wypełnionego zgodnie ze wzorem,

2) innych dokumentów, jeżeli NASK-PIB uzna je za konieczne.

2. Wniosek o przyznanie patronatu może złożyć organizator lub współorganizator przedsięwzięcia.

3. Wniosek należy składać minimum 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia pocztą elektroniczną na adres patronaty@nask.pl

4. NASK-PIB  rozpatrując wniosek, ocenia: 

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w pkt. I ppkt 1-4 ; 

2) czy cel i forma przedsięwzięcia uzasadniają zaangażowanie NASK-PIB,

3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym ich przewidywany poziom merytoryczny, a w szczególności: 

a) planowaną tematykę wystąpień, 

b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości, 

c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie.

4) ryzyko, czy przedsięwzięcie nie jest jawnym lub ukrytym działaniem o charakterze komercyjnym, lobbingowym lub reklamowym,

5) ryzyko, czy przyznany patronat nie zostanie wykorzystane w celu promocji produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub public relations podmiotu komercyjnego, w szczególności w sposób sugerujący poparcie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla konkretnych produktów, usług czy firm. 

5. O decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania patronatu wnioskodawca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku. 

6. Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

III. Informacje dodatkowe.

1. NASK-PIB zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom, będącym na wczesnym etapie realizacji, które nie mają jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania.

2. NASK-PIB  zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu publikacjom, z którymi nie miał możliwości zapoznania się w  całości.

3. W przypadku przyznania patronatu wnioskodawcom udostępniany jest znak graficzny NASK -PIB lub znak graficzny konkretnego projektu realizowanego przez NASK-PIB. O decyzji wnioskodawca jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemne lub elektroniczne na wskazany adres poczty elektronicznej.

4. Wnioskodawca ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu NASK-PIB oraz umieszczania logotypu NASK-PIB w materiałach informacyjno-promocyjnych, związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego lub mailowego potwierdzenia uzyskania patronatu.

5. Wnioskodawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji NASK-PIB wszystkich materiałów opatrzonych logotypem NASK-PIB lub logotypem projektu, realizowanego przez NASK-PIB, przed ich upowszechnieniem.

6. NASK-PIB zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu w każdym momencie, bez podania przyczyny. W takim przypadku NASK-PIB nie pokrywa kosztów związanych z cofnięciem patronatu.

7. Odebranie patronatu nakłada na wnioskodawcę obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia, w tym rezygnacji z używania logo NASK-PIB lub logo konkretnego projektu, realizowanego przez NASK-PIB.


  1.