Polityka Równości Płci

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (dalej: NASK-PIB) jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji, istniejącym od ponad 25 lat.

 

Misją NASK-PIB jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK-PIB jest też edukacja użytkowników internetu oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem nowych technologii.

 

NASK-PIB posiada niezwykle szerokie spektrum działań. Głównym polem działalności Instytutu pozostaje obszar związany z częścią badawczo-wdrożeniową z zakresu informatyki i telekomunikacji, a zgodnie z danymi Eurostatu, w sektorze IT dominującą płcią są mężczyźni.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, równość płci odnosi się do „równych praw, obowiązków i możliwości kobiet i mężczyzn oraz dziewcząt i chłopców". Jest to kluczowy warunek zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i, jako taki, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet i może zostać osiągnięty jedynie przy zaangażowaniu obu płci, w każdym aspekcie życia zawodowego i prywatnego. Takie same możliwości rozwoju powinny być dostępne dla każdej osoby, niezależnie od płci i wszelkich innych cech osobistych.
 

NASK-PIB dąży do zapewnienia równości płci i unikania wszelkiej dyskryminacji w ramach swojej organizacji, np. ze względu na płeć, religię, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne, wdrażając odpowiednie przepisy wewnętrzne, np. politykę antymobbingową.

 

Jednocześnie NASK-PIB dostrzega, że troska o równość płci w organizacji:
 

  1. 1. przyczynia się do poprawy jakości i oddziaływania badań i innowacji poprzez zapewnienie, że odzwierciedlają one i odnoszą się do całego społeczeństwa;

2. tworzy przyjazne środowisko pracy, które umożliwia prowadzenie lepszej jakości badań naukowych oraz pomaga zmaksymalizować potencjał i talenty wszystkich pracowników;
3. pomaga przyciągnąć i zatrzymać talenty, zapewniając, że wszyscy pracownicy mogą być pewni, że ich umiejętności będą doceniane i  wynagradzane sprawiedliwie i odpowiednio.
 

Aby osiągnąć powyższe cele i stworzyć przyjazne miejsce pracy dla wszystkich, NASK - PIB opracował niniejszy Plan Równości Płci jako strategię działania na lata 2022 – 2024.